Privātuma politika


Datu aizsardzības atruna

Privātuma politika

Šī privātuma politika stājas spēkā 2018. gada 25. maijā balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Aipildot pieteikuma formu SIA “Cityfinances” mājaslapā vai kādā citā tiešā veidā sniedzot savus personas datus SIA “Cityfinances” pārstāvim, Jūs apliecināt, ka brīvprātīgi piekrītat Jūsu personas datu apstrādei un ka esat iepazinies ar SIA “Cityfinances” privātuma politiku. Jums ir tiesības piekrist vai atteikties no savas datu apstrādes.

SIA „Cityfinances” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas nepieciešami SIA „Cityfinances” komercdarbības veikšanai. SIA „Cityfinances”apņemas pielikt saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

SIA „Cityfinances” apstrādās personas datus, nodrošinās to konfidencialitāti un pielietos visus iespējamos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. SIA „Cityfinances” uzkrāj un apstrādā personas datus tikai SIA „Cityfinances” pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad papildus iegūta datu subjekta piekrišana, kā arī tad, ja tas ir nepieciešams SIA „Cityfinances” un datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Ja klients ir nolēmis reģistrēties vietnē, viņam tiks lūgts sniegt personīgu informāciju, tai skaitā vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citus datus. SIA „Cityfinances” ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam, esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu, ar attiecīgu klienta piekrišanu vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

SIA „Cityfinances” veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus iespējamos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu. Lai gan SIA “Cityfinances” rīkosies atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvu aktu prasībām, 100% datu drošību garantēt nav iespējams – jebkāda informācijas pārraide un pārsūtīšana internetā vienmēr ir pakļauta riskam.

SIA „Cityfinances” glabās un apstrādās personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību, un neizmantos personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuriem SIA „Cityfinances” sākotnēji saņēmuši personas datus.

Uzkrātos klienta personas datus SIA „Cityfinances” apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu SIA „Cityfinances” uzlabot vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par SIA „Cityfinances” produktiem un pakalpojumiem; pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi, saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Klientu personas dati tiks uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Jebkurā laikā Jūs varat izmantot savas tiesības atteikties no ziņojumu saņemšanas, par to rakstveidā informējot SIA “Cityfinances”.

Pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas veiktpasūtījumu esot tiešsaistē, SIA „Cityfinances” ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus par klienta uzņēmumu (piemēram, bilanci, peļņas zaudējumu aprēķinu,bankas konta izdruku un citu informāciju, kas nepieciešama lai varētu izskatīt iespēju par finansējuma piesaisti vai aizdevuma izsniegšanu). Šie dati palīdz SIA „Cityfinances” nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

Sīkdatnes

SIA “Cityfinances” interneta vietne izmanto sīkdatnes – sīkas teksta datnes, ko interneta pārlūkprogramma ievieto Tavā datorā vai mobilajā ierīcē. Ar to palīdzību pārlūkprogramma atpazīst Tavu datoru vai mobilo ierīci un spēj noglabāt Tevis veiktās izmaiņas iestatījumos, tādējādi palīdzot pilnvērtīgi izmantot visas vietnes funkcijas. Sīkdatnes arī sniedz iespēju noskaidrot apmeklētāju intereses un vēlmes, un tā nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu izstrādāšanu.SIA “Cityfinances” nesaglabā nekādus personas datus, ja vien Jūs pats neesat izvēlējies reģistrēties un identificējis sevi kā mūsu klientu, atsūtot mums pieteikumu. Dažādi pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz mums sniegt tīmekļa pakalpojumus, var izveidot mūsu sīkfailus. Šāds pakalpojumu sniedzējs ir, piemēram, analīzes rīks Google Analytics.

Tiek uzskatīts, ka mūsu vietnes lietotāji ir piekrituši sīkdatnes izmantošanai, ja viņu pārlūkprogrammā ir iestatīta sīkfailu pieņemšana. Ja jūs nepieņemat sīkfailus, tas ierobežos mūsu vietnē pieejamo pakalpojumu un funkciju izmantošanu, piemēram, Jūs nevarēsiet saglabāt savus personiskos iestatījumus vai veikt darījumus tiešsaistē.

Jūs jebkurā brīdī varat izvēlēties, lai Jūsu pārlūkprogramma pieņemtu sīkdatnes. Ja nevēlaties, lai tas notiktu, Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai tā automātiski atspējotu tos, vai lai tā Jūs informētu ik reizi, kad kāda tīmekļa vietne pieprasa pievienot sīkdatnes. Lūdzu, izmantojiet savas pārlūkprogrammas palīdzības funkciju, lai veiktu nepieciešamos iestatījumus.

Nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs atļaujat mūsu vietnei izmantot sīkdatnes. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana, līdz ar to drošības iestatījumus attiecībā uz sīkfailiem var mainīt jebkurā laikā. Tomēr jāatceras, ka sīkdatņu ierobežošanas gadījumā pastāv risks, ka tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Trešās personas.

SIA „Cityfinances” nenodos personas datus trešajām personām, izņemot ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. SIA „Cityfinances” nodos personas datus SIA „Cityfinances” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citām personām, kas palīdz SIA „Cityfinances” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos SIA „Cityfinances” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Visi SIA “Cityfinances” sadarbības partneri un darbinieki ir parakstījuši vienošanos par klientu datu neizpaušanu.

SIA „Cityfinances” pieliks visas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība. Neatkarīgi no mērķa valsts, tiks ievēroti Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumi.

SIA „Cityfinances” apņemas nenodot personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

Klients ir devis savu piekrišanu.

Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu.

Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs.

Nodošana ir atļauta, saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvos aktus attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

Piekļuve personas datiem.

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, SIA „Cityfinances” informēs datu subjektu par: personas datiem, ko SIA „Cityfinances” apstrādā attiecībā uz viņu  datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust), datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas personas datos, mērķus, kuru sasniegšanai personas dati tiek apstrādāti, datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti.

SIA „Cityfinances” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. SIA „Cityfinances” saprātīgu iespēju robežās informēs klienta personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, SIA „Cityfinances” ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. SIA „Cityfinances” var izstrādāt noteikumus piekļuvei personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana.

Nepieciešamības gadījumā datu subjekts ir tiesīgs grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Gadījumā, ja lietotājs vēlas atteikties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus no servisa vai radušies kādi jautājumi par personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar SIA “Cityfinances” pa e-pastu info@cityfinances.lv vai zvanot pa tālruni +371 23000777.

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

SIA „Cityfinances” ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos privātuma aizsardzības noteikumus likuma, normatīvo aktu vai uzņēmuma leģitimitātes ietvaros. Šie privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami SIA „Cityfinances” tīmekļa vietnē un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

Autortiesības

Šī mājaslapa ir SIA “Cityfinances” īpašums un tās saturu aizsargā Latvijas Republikas Autortiesību likums. Bez SIA “Cityfinances” rakstveida atļaujas jebkāda informācijas rediģēšana un kopēšana ir aizliegta.